La Gerència demostra el seu lideratge i compromís pel que fa al sistema de gestió de la qualitat mitjançant la implementació de la següent Política de Qualitat:

Política de qualitat

R. ESPINAR, SL, com a dissenyador, fabricant i servei tècnic d’equips per a laboratoris i autoclaus per a l’esterilització de productes sanitaris compleix amb tota la legislació aplicable a la indústria d’aparells per a Laboratori i esterilització de productes sanitaris i equips a pressió, així com qualsevol altre requisit aplicable.

El Sistema de Gestió de la Qualitat de R. ESPINAR, SL està descrit en aquest Manual de la Qualitat i detallat en el Manual de Procediments, d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i la norma ISO 13485:2016.

És política de R. ESPINAR, SL, subministrar en tot moment i a tots els clients productes lliures de defectes dins dels terminis estipulats. El treball en equip és vital per a l’èxit de l’Empresa i, per tant, aquesta política s’aplica tant als clients externs com als interns.

R. ESPINAR, SL, controla l’estat del seu Sistema de Gestió de la Qualitat per mitjà d’Auditories Internes, Revisions per la Direcció, retroalimentació del Client i implementa la millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat.

És política de R. ESPINAR, SL, assegurar que es prenen les mesures pertinents per assegurar la seguretat de les persones.

Es fa necessari, doncs, que la Qualitat sigui entesa, aplicada i posada a el dia en tots els nivells de l’Empresa i a tots els col·laboradors externs de la mateixa. Cada persona és responsable de la Qualitat del seu propi treball.

Un objectiu estratègic de R. ESPINAR, SL el constitueix un alt nivell de competitivitat en el mercat, alhora que una rendibilitat adequada des del punt de vista intern de l’empresa.

El resultat final és el de garantir la consecució dels següents objectius:

Per al compliment d’aquests objectius, la Direcció estableix les mesures necessàries per assegurar que el seu Sistema de la Qualitat:

La Gerència adquireix, a més, el compromís de proporcionar tots els mitjans materials i humans necessaris per a dur a bon terme la Política de Qualitat de l’empresa, promovent el pensament basat en riscos.

La Gerència declara d’obligat compliment les exigències contingudes en la documentació que constitueix el Sistema de Gestió de la Qualitat.

A Terrassa, a 16 de Desembre de 2019

Ramon Espinar Ballet – Gerent